“ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХААР ГЕГ-ТСАНАЛ АВЧ БАЙНА.

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/282 дугаар тушаалаар батлагдсан “Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-ын 5 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар ГЕГ-т 2020 оны 05 дугаар сарын 24-ныг хүртэл санал авч байна.

 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА-наас  бүсийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх,  хөрөнгө оруулагчдын үйл ажиллагааг дэмжсэн саналуудыг хүргүүлээд байна.

         www.customs.gov.mn  сайтын “Журам зааврын төсөлд санал авах”  цэс.