БҮСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЕРДИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ.

Дэлхий нийтийг хамарсан COVID-19 халдварт цар тахлын улмаас чөлөөт бүсийн  үйл ажиллагааг богиносгосон цагаар ажиллуулж байсныг энэ оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн ердийн цагийн хуваарьт шилжүүллээ