ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Эрх зүй, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлснээр иргэн, аж ахуйн нэгжийн экспорт, импортыг дэмжих, экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, худалдаа, үйлчилгээний шинэ салбар, аялал жуулчлал, хөрөнгө оруулалтыг татах, транзит тээвэр, логистикийг нэмэгдүүлэх, тэргүүний техник, технологийг нутагшуулах, худалдааг хөнгөвчлөх, бүс нутгийн хөгжлийг хурдасгах замаар эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд оршино. /ЧБТХ-ийн 4-р зүйл/

“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

  “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба нь Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага юм.