Чѳлѳѳт бүс үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийн журам