ЭДИЙН ЗАСАГ, ХУДАЛДАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧӨЛӨӨТ БҮС БАЙГУУЛАХ НЬ -2018