“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2019 ОНЫ 2-р САРД НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ