"АЛТАНБУЛАГ" ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ТАМХИ БОЛОН ТАМХИ ОРЛУУЛАГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

undefined
undefined