2016 оны бараа эргэлтийн мэдээ

undefined
undefined

Жич: Гааль татварын ерөнхий газар, Алтанбулаг чөлөөт бүс хоёр байгууллагын хоорондын байгуулсан гэрээний дагуу 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар статистик мэдээг нэгтгэв.