Евразийн эдийн засгийн комиссын макро эдийн засаг, интегралчлалын үндсэн чиглэл хариуцсан сайд Т. Д. Валовая болон Монголын бизнес эрхлэгчдийн хамтарсан ажил хэргийн уулзалт боллоо

Монгол улс, Евразийн эдийн засгийн комиссын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсгийн хоёр дугаар хурлын протокол болон 2017-2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд гарын үсэг амжилттай зурагдсан. Монголын талаас чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулах санал өргөсөн хоёр талын ирээдүй хамтын ажиллагаанд нь чухал ач холбогдолтой юм.

undefined