“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА, ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭ ДҮГНЭЛЭЭ

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын алба, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай 2015-2016 онуудад хийсэн ажлаа хэлэлцэж, хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэв.

Мөн энэхүү хурлаар бүртгэлийн талаар нэмэлт өөрчилт оруулахаар хэлэлцэн

тогтов.

  1. Гэрээний биелэлтийг 4.2-т заасанчлан жил бүрийн 1 дугаар сард талуудын төлөөлөгчдийн хамтарсан хурлаар хэлэлцэж дүгнэнэ гэж тусгасны дагуу ажиллах.
  2. Гэрээний 2 бүлгийн 2.2.1 заасан хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулах
  3. Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанд зохицуулсан хялбарчилсан журмыг боловсруулах.
  4. Тус гэрээний 2.2.2-т зөвхөн эд хөрөнгийн бүртгэлийн тайлан мэдээг улирал бүр Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлнэ гэсэн дээр хуулийн этгээдийн бүртгэлийн мэдээг нэмж оруулах асуудлаар ярилцлаа.

undefined