Танайд үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар авья

Хариулт: Засгийн газрын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 291 дүгээр тогтоолоор чөлөөт бүсүүдийн 1 га газрын суурь үнэлгээг шинэчлэн тогтоож, газрын төлбөрийг суурь үнэлгээний 1% байхаар тогтоосон. Үүний дагуу “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд газар эзэмших бол нэг га газрын жилийн төлбөр доорх байдлаар тооцогдоно.

Чөлөөт бүсийн нэр

Нэг га газрын төлбөр /төгрөг/

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл

1

Алтанбулаг

1,200,000.0  

  800,000.0