Хэдэн төгрөгийн барааг татваргүй гаргаж болдог вэ?

Хариулт: “Чөлөөт бүсийн тухай” хуулийн 16.1.4-т заасны дагуу зорчигчийн худалдаж авсан 3.0 сая хүртэл төгрөгийн үнийн дүнтэй барааг чөлөөт бүсээс Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.