2015 II хагас

2014   |    2015 1-р хагас    |     2015 2-р хагас 

 

2015 оны Төсвийн Санхүүжилтийн хуваарь Татаж авах

2015 -7-сарын гүйцэтгэл

2015 -8-сарын гүйцэтгэл

2015 -9-сарын гүйцэтгэл

"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын албаны 2015 оны төсвийн санхүүжилтийн хуваарь

Код Эдийн засгийн ангилал Тод хув 2 шинэ ан 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Code                
1100000000 I.  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                                                                                    818,736.7 69,421.2 64,736.2 63,383.2 69,408.2 63,445.8 63,367.6
1200000000 II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                                                                                                   818,736.7 69,421.2 64,736.2 63,383.2 69,408.2 63,445.8 63,367.6
1300000000 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                                                                                                   818,736.7 69,421.2 64,736.2 63,383.2 69,408.2 63,445.8 63,367.6
1301000000   Бараа, үйлчилгээний зардал                                                                                             814,411.7 69,094.1 64,409.1 63,056.1 69,081.1 63,118.7 63,040.7
1301010000     Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                                                                                   587,693.6 48,974.5 48,974.5 48,974.5 48,974.5 48,974.5 48,974.1
1301010100                     Үндсэн цалин                                                                                         357,341.5 29,778.5 29,778.5 29,778.5 29,778.5 29,778.5 29,778.0
1301010400                     Гэрээт ажлын цалин                                                                                   190,025.0 15,835.4 15,835.4 15,835.4 15,835.4 15,835.4 15,835.6
1301010500                     Унаа хоолны Хөнгөлөлт                                                                                40,327.1 3,360.6 3,360.6 3,360.6 3,360.6 3,360.6 3,360.5
1301020000     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл                                                                       47,471.8 3,955.9 3,955.9 3,955.9 3,955.9 3,955.9 3,956.9
1301020100       Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                                                                             34,928.3 2,910.6 2,910.6 2,910.6 2,910.6 2,910.6 2,911.7
1301020101                     Тэтгэврийн даатгал                                                                                   27,166.4 2,263.8 2,263.8 2,263.8 2,263.8 2,263.8 2,264.6
1301020102                     Тэтгэмжийн даатгал                                                                                   3,104.8 258.7 258.7 258.7 258.7 258.7 259.1
1301020103                     ҮОМШ өвчний даатгал                                                                                  3,880.9 323.4 323.4 323.4 323.4 323.4 323.5
1301020104                     Ажилгүйдлийн даатгал                                                                                 776.2 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.5
1301020201                     Эрүүл мэндийн даатгал                                                                                12,543.5 1,045.3 1,045.3 1,045.3 1,045.3 1,045.3 1,045.2
1301030000     Бараа, үйлчилгээний бусад зардал                                                                                     179,246.3 16,163.7 11,478.7 10,125.7 16,150.7 10,188.3 10,109.7
1301030100                     Бичиг хэрэг                                                                                          2,037.0 169.7 169.7 169.7 169.7 169.7 170.3
1301030200                     Гэрэл, цахилгаан                                                                                     76,545.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,621.2
1301030300                     Түлш, халаалт                                                                                        7,200.0 0.0 0.0 0.0 700.0 800.0 0.0
1301030400                     Тээвэр, шатахуун                                                                                     6,046.5 503.8 503.8 503.8 503.8 503.8 504.1
1301030500                     Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                                                                   2,068.0 172.3 172.3 172.3 172.3 172.3 172.7
1301030600                     Цэвэр, бохир ус                                                                                      7,590.2 800.0 800.0 700.0 600.0 162.6 162.6
1301030700                     Дотоод албан томилолт                                                                                2,005.3 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.9
1301030800                     Гадаад албан томилолт                                                                                1,665.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1301031000                     Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                                                                   1,700.0 0.0 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0
1301031300                     Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                                                                          6,292.0 487.1 487.1 487.1 487.1 487.1 487.5
1301031600                     Урсгал засвар                                                                                        16,000.0 375.0 375.0 375.0 375.0 375.0 375.0
1301031900                     Зочин төлөөлөгч хүлээн авах                                                                          2,000.0 166.7 166.7 166.7 166.7 166.7 166.3
1301032300                     Байрны түрээс                                                                                        7,353.3 612.8 612.8 612.8 612.8 612.8 612.5
1301039600       Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж                                                      39,044.0 6,626.6 1,641.6 688.6 5,913.6 688.6 787.6
1301039607                     Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ                                                                      700.0 0.0 100.0 0.0 150.0 0.0 100.0
1301039618                     Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж                                             35,887.0 6,626.6 1,541.6 688.6 5,763.6 688.6 687.6
1301039619                     Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                                                             2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1301039623                     Даатгалын үйлчилгээ                                                                                  424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1301039641                     Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                                                                        33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1301039701                     Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                                      1,700.0 200.0 200.0 200.0 100.0 0.0 0.0
1303000000   Татаас ба уpсгал шилжүүлэг                                                                                             4,325.0 327.1 327.1 327.1 327.1 327.1 326.9
1303040000     Өрх гэрт олгох шилжүүлэг                                                                                             3,925.0 327.1 327.1 327.1 327.1 327.1 326.9
1303041100       Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг                                                     3,925.0 327.1 327.1 327.1 327.1 327.1 326.9
1303041108                     Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал                                                             1,000.0 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.7
1303041116                     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал                                                             2,925.0 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.2
1303090000     Төлбөр, хураамж                                                                                                      400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1303096100                     Тээврийн хэрэгслийн татвар                                                                           400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000000000 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :                                                                                         818,736.7 69,421.2 64,736.2 63,383.2 69,408.2 63,445.8 63,367.6
6099000000                     Төсвөөс санхүүжих                                                                                    818,736.7 69,421.2 64,736.2 63,383.2 69,408.2 63,445.8 63,367.6
8000000000 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                                                                                                         1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8001000000                     Төсвийн байгууллага                                                                                  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9000000000 АЖИЛЛАГСАД БҮГД                                                                                                          58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
9001000000                     Удирдах ажилтан                                                                                      11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
9002000000                     Гүйцэтгэх ажилтан                                                                                    26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
9003000000                     Үйлчлэх ажилтан                                                                                      13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
9004000000                     Гэрээт ажилтан                                                                                       8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0