2015 I хагас

2014   |    2015 1-р хагас    |     2015 2-р хагас 

2015 - 1-р сарын гүйцэтгэл

2015 - 2-р сарын гүйцэтгэл

2015 - 3-р сарын гүйцэтгэл

2015 - 5-р сарын гүйцэтгэл

2015 - 6-р сарын гүйцэтгэл

2015 оны Төсвийн Санхүүжилтийн хуваарь Татаж авах


"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын албаны 2015 оны төсвийн санхүүжилтийн хуваарь

Код Эдийн засгийн ангилал Тод хув 2 шинэ ан 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
Code                
1100000000 I.  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 818,736.70 66,529.50 80,212.20 73,219.20 74,886.20 65,061.20 65,066.20
1200000000 II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 818,736.70 66,529.50 80,212.20 73,219.20 74,886.20 65,061.20 65,066.20
1300000000 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  818,736.70 66,529.50 80,212.20 73,219.20 74,886.20 65,061.20 65,066.20
1301000000 Бараа, үйлчилгээний зардал 814,411.70 66,529.50 79,558.00 72,492.10 74,559.10 64,734.10 64,739.10
1301010000 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 587,693.60 48,974.50 48,974.50 48,974.50 48,974.50 48,974.50 48,974.50
1301010100 Үндсэн цалин 357,341.50 29,778.50 29,778.50 29,778.50 29,778.50 29,778.50 29,778.50
1301010400 Гэрээт ажлын цалин 190,025.00 15,835.40 15,835.40 15,835.40 15,835.40 15,835.40 15,835.40
1301010500 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 40,327.10 3,360.60 3,360.60 3,360.60 3,360.60 3,360.60 3,360.60
1301020000 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 47,471.80 3,955.90 3,955.90 3,955.90 3,955.90 3,955.90 3,955.90
1301020100 Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл  34,928.30 2,910.60 2,910.60 2,910.60 2,910.60 2,910.60 2,910.60
1301020101 Тэтгэврийн даатгал 27,166.40 2,263.80 2,263.80 2,263.80 2,263.80 2,263.80 2,263.80
1301020102 Тэтгэмжийн даатгал 3,104.80 258.7 258.7 258.7 258.7 258.7 258.7
1301020103 ҮОМШ өвчний даатгал       3,880.90 323.4 323.4 323.4 323.4 323.4 323.4
1301020104 Ажилгүйдлийн даатгал 776.2 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7
1301020201 Эрүүл мэндийн даатгал 12,543.50 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30
1301030000 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал  179,246.30 13,599.10 26,627.60 19,561.70 21,628.70 11,803.70 11,808.70
1301030100 Бичиг хэрэг 2,037.00 0 339.4 169.7 169.7 169.7 169.7
1301030200 Гэрэл, цахилгаан  76,545.00 6,378.80 7,000.00 7,000.00 7,000.00 6,545.00 6,000.00
1301030300 Түлш, халаалт 7,200.00 900 1,450.00 1,900.00 1,450.00 0 0
1301030400 Тээвэр, шатахуун 6,046.50 0 1,008.20 503.8 503.8 503.8 503.8
1301030500 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,068.00 0 344.6 172.3 172.3 172.3 172.3
1301030600 Цэвэр, бохир ус 7,590.20 632.5 632.5 700 800 800 800
1301030700 Дотоод албан томилолт 2,005.30 0 1,038.50 519.3 49.7 49.7 49.7
1301030800 Гадаад албан томилолт 1,665.00 0 1,110.00 555 0 0 0
1301031000 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,700.00 0 400 0 300 0 400
1301031300 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 6,292.00 0 974.2 933.5 487.1 487.1 487.1
1301031600 Урсгал засвар 16,000.00 0 6,000.00 4,000.00 3,000.00 375 375
1301031900 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 2,000.00 0 333.4 166.7 166.7 166.7 166.7
1301032300 Байрны түрээс  7,353.30 612.8 612.8 612.8 612.8 612.8 612.8
1301039600 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 39,044.00 5,075.00 5,184.00 2,128.60 6,716.60 1,721.60 1,871.60
1301039607 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 700 0 100 0 100 0 150
1301039618 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураам 35,887.00 5,075.00 3,084.00 1,671.60 6,616.60 1,721.60 1,721.60
1301039619 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2,000.00 0 2,000.00 0 0 0 0
1301039623 Даатгалын үйлчилгээ 424 0 0 424 0 0 0
1301039641 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 33 0 0 33 0 0 0
1301039701 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,700.00 0 200 200 200 200 200
1303000000 Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 4,325.00 0 654.2 727.1 327.1 327.1 327.1
1303040000 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 3,925.00 0 654.2 327.1 327.1 327.1 327.1
1303041100 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 3,925.00 0 654.2 327.1 327.1 327.1 327.1
1303041108 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 1,000.00 0 166.6 83.3 83.3 83.3 83.3
1303041116 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 2,925.00 0 487.6 243.8 243.8 243.8 243.8
1303090000 Төлбөр, хураамж 400 0 0 400 0 0 0
1303096100 Тээврийн хэрэгслийн татвар 400 0 0 400 0 0 0
6000000000 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 818,736.70 66,529.50 80,212.20 73,219.20 74,886.20 65,061.20 65,066.20
6099000000 Төсвөөс санхүүжих 818,736.70 66,529.50 80,212.20 73,219.20 74,886.20 65,061.20 65,066.20
8000000000 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 1 1 1 1 1
8001000000 Төсвийн байгууллага 1 1 1 1 1 1 1
9000000000 АЖИЛЛАГСАД БҮГД  58 58 58 58 58 58 58
9001000000 Удирдах ажилтан 11 11 11 11 11 11 11
9002000000 Гүйцэтгэх ажилтан 26 26 26 26 26 26 26
9003000000 Үйлчлэх ажилтан 13 13 13 13 13 13 13
9004000000 Гэрээт ажилтан                                                                                       8 8 8 8 8 8 8