Чөлөөт бүсэд газар авах гэсэн юм

Хариулт:        Иргэн та Алтанбулаг Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулж болно.  Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн  “22.4. Газар эзэмших, ашиглах эрхийг төсөл сонгон шалгаруулах, дуудлага худалдааны аль нэг хэлбэрийг ашиглан олгоно.” гэсэн байдаг тул төсөл сонгон шалгаруулалт, дуудлага худалдаа зарлагдсан үед холбогдох материалыг бүрдүүлэн оролцож газар эзэмших бүрэн боломжтой. Одоогоор манайх Газар эзэмших, ашиглах эрхийг төсөл сонгон шалгаруулах, дуудлага худалдааг зарлаагүй байгаа болно.