МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД, ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ ӨӨРИЙН ХАРЬЯА АГЕНТЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДЫН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ДҮГНЭЖ 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАЙГУУЛЛАА.

undefined

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд