МҮХАҮТ-ИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Б.ЛХАГВАЖАВТАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ХЭРГИЙН УУЛЗАЛТ

    Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2 дугаар бүлэгт тусгагдсан “Чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллана” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдэж буй Чөлөөт бүсийн хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах, хууль журмыг уялдуулах, чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулахад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох шийдвэрлэх мөн түүнчлэн гаалийн тусгай дэглэмийн  тухайд  ажлын хэсгийн явц, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хийгдэх ажлуудын талаар хэлэлцэн ярилцсан. 

undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд