Хэдэн төгрөгийн барааг татваргүй гаргаж болдог вэ?

Хариулт: “Чөлөөт бүсийн тухай” хуулийн 16.1.4-т заасны дагуу зорчигчийн худалдаж авсан 3.0 сая хүртэл төгрөгийн үнийн дүнтэй барааг чөлөөт бүсээс Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө.

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд